Generelle Betingelser

1. Generelt

1.1 Nærværende salgs og leveringsbetingelser gælder for alle salg og leverancer der leveres af Dansk Leje Teknik  (CVR 29121192)

       Med mindre der er indgået anden aftale mellem Dansk Leje Teknik og køber.

2. Aftalegrundlag

2.1 Ved salg og levering af produkter og til - knyttende ydelser til kunden, er det er altid virksomhedens aftalegrundlag der er gældende.

       Kundens indkøbs-betingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Dansk Leje Teknik udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg

       Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis begge parter har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter

3.1 Produkter og reservedele, som dansk Leje Teknik sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning.

3.2 Dansk Leje Teknik ApS kan aldrig drages ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

       Kunden skal skades løsholde virksomheden, i det omfang virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

3.3 Dansk Leje Teknik påtager sig ikke ansvaret for rigtigheden af oplysninger, data, billeder m.v., der er anført i brochurer og andet trykt materiale.

4. Rådgivning.

4.1 Al rådgivning til valg af produkter eller det købte, er kun af vejledende karakter og kan på intet tidspunkt påføre Dansk Leje Teknik rådgiveransvar.

5. Pris og Betaling.

5.1 Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt virksomheden bekræfter kundens ordre,

       med mindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5.2 Alle priser er i Danske kroner.

5.3 Alle varer er vist i eksklusiv moms og levering.

5.4 Alle betalinger skal ske til Dansk Leje Teknik.

5.4.1 Der kan betales med Dankort og beløbet bliver først hævet efter varen er afsendt.

5.5 Ved alle køb vil fakturaren på normalvis blive eftersendt, dog forbeholder Dansk Leje Teknik sig altid retten til at opkræve det fulde

      beløb for en given ordre, inden den afsendes.

5.6 Normalt tilbyder Dansk Leje Teknik en 14 dages betalingsfrist, med mindre andet er skriftligt aftalt.

5.7 Betalingsfristen beregnes altid fra fakturadato uanset tidspunktet for modtagelse af fakturaren.

5.8 Ved reklamation (24 måneders reklamationsret) eller lignende, er køber på ingen måde berettiget til at tilbageholde eller modregne en betaling for en sendt vare. Kunden skal reklamere inden for rimelig tid, hvilket er inden 2 måneder efter, kunden har konstateret fejlen eller manglen.

6. Forsinket betaling.

6.1 Såfremt betalingen ikke finder rettidigt sted, forbeholder Dansk Leje Teknik sig altid retten til at fakturere det samlede

        rabatbeløb + fakturabeløbet ( Brutto beløbet på varen ) eksklusiv moms, samt diverse gebyrer, herunder rykkergebyrer,

        inkassogebyrer, inkassoomkostninger, kompensations-beløb og sagsomkostninger.

6.2 Dansk Leje Teknik forbeholder sig altid ejendomsretten til det købte, indtil betalingen af det fulde beløb har fundet sted.

7. Tilbud 

7.1 Ved specifikke tilbud er de da gældende i 5 dage fra den dag tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet.

       Såfremt accept af tilbud er virksomheden i hænde, efter acceptfristens udløb, er den ikke bindende for virksomheden, 

       medmindre virksomheden meddeler kunden andet.

8. Levering.

8.1 Dansk Leje Teknik prøver altid at få den den solgte varer ud så hurtig så muligt. man skal dog forvente en

       leveringstid  på 1-3 dage.

8.2 Ethvert aftalt eller oplyst leverings tidspunkt/længde er på intet tidspunkt bindende for Dansk Leje Teknik, idet

      leveringstiden er anslået efter vores bedste skøn.

8.3 Levering sker altid for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt. Såfremt køber ikke har et særligt ønske

      til en bestemt leverings måde, vælges denne efter sælgers bedste skøn.

8.4 Dansk Leje Teknik forbeholder sig ret til at levere i rater.

8.5 Såfremt der kan forekomme en forsinkelse af leveringen, vil kunden blive underrettet herom samt nyt leverings tidspunkt.

8.6 Såfremt leveringen ikke sker indenfor den nye anslået leveringstid er køber berettiget til at ophæve købet. Køber er dog

       ikke berettiget til at ophæve den del af det købte der er leveret.

8.7 Køber kan på ingen måde rejse krav om erstatning af nogen art, herunder driftstab og lignende, som følge af forsinkelsen eller

       den annulleret handel.

8.8 Fragtomkostninger tillægges levering.

8.a. Returvarer.

8.1 Såfremt du ønsker at sende dine varer retur, på grund af fejlkøb eller andet, sker dette altid for købers regning. Varen skal være ubrugt

       og være i original emballage, der fratrækket et beløb på 30 % af varens indkøbspris, til dækning af diverse omkostninger, med mindre andet er aftalt.

8.2 Skaffevare som Dansk Leje Teknik ikke fører i vores sortiment tages ikke retur, med mindre andet er aftalt.

8.3 Køber har 14 dages fortrydelsesret.

9. Undersøgelse.

9.1 Ved modtagelse af vare er det kundens pligt at undersøge alle produkter for fejl og mangler. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel,

       som kunden ønsker at påberåbe sig, skal det straks meddeles skriftligt til Dansk Leje Teknik. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager

       eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt ( indenfor 2 dage fra varens modtagelse ) til Dansk Leje Teknik, kan den ikke senere gøres gældende. 

10. Garanti.

10.1 Der ydes ingen garanti på sliddele.

11. Leveringsforbehold ( force Majeure )

11.1 Følgende omstændigheder der ligger udenfor Dansk Leje Tekniks kontrol medfører ansvarsfrihed, hvormed menes ethvert forhold, hvor opståen

        og eksistens ikke skyldes en fejl fra Dansk Leje Tekniks side. 

        Herunder Brand, Krig, Strejke, oprør og uroligheder, mangel på transportmiddel, arbejdsnedlæggelse, blokade, forsinkede eller mangelfulde 

        leverancer fra underleverandører, naturkatastrofer, transportuheld, beslagnedlæggelse.

        Omstændigheder som nævnt medfører ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalen ikke kunne forudses da aftalen blev indgået.

11.2 Såfremt mangel eller rettidig levering hindres på grund af en eller flere af de ovenstående force majeure omstændigheder, sættes leverings-forpligtigelsen 

         i standby. I dette tidsrum hvor der er tal e om force majeure er køber uberettiget til at ophæve købet.

12. produktansvar.

 12.1 Dansk Leje Teknik er ikke ansvarlig for tingskade med hensyn til det leverede, med mindre det kan bevises at skaden skyldes grov uagtsomhed

          fra Dansk Leje Tekniks side. 

12.2 Dansk Leje Teknik kan ikke i nogen tilfælde gøres ansvarlig for formuetab.

13. Ejendomsret.

13.1 Den fulde ejendomsret til dokumenter, tegninger, patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører virksomheden.

14. Fortrolighed

14.1 Såfremt der overdrages dokumenter, erhvervs-hemmeligheder eller andre oplysninger som ikke er offentlig tilgængelige til køber, er køber

          forpligtet til at sørge for det ikke kommer tredjemand i hænde.

15. Gældende ret og værneting.

15.1 Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

15.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

16. Fortrolighedspolitik

16.1 Alle personlige data opbevares og håndteres i givet fald fortroligt efter dansk lovgivning.


Gå til top af siden